جديدترين طنز دكتر روا زاده ما پادشاهي به نام كورش كبير و داريوش نداشتيم