فرياد شاعر ايران دوست كه از دل ملت سخن ميگويد : چنديست دلم يك دله با فتنه گران است