کدام گرایش ایدئولوژی به شما نزدیک تر است

 (43کمونیست
 (35سوسیالیست
 (100سوسیال دموکراسی
 (66لیبرال
 (15سرمایه داری
 (4سرمایه داری افراطی
 (53ملی‌
 (7ملی‌ مذهبی‌