کدام گرایش ایدئولوژی به شما نزدیک تر است

کمونیست
سوسیالیست
سوسیال دموکراسی
لیبرال
سرمایه داری
سرمایه داری افراطی
ملی‌
ملی‌ مذهبی‌