کدام گرایش ایدئولوژی به شما نزدیک تر است

 (42کمونیست
 (35سوسیالیست
 (90سوسیال دموکراسی
 (60لیبرال
 (11سرمایه داری
 (3سرمایه داری افراطی
 (47ملی‌
 (7ملی‌ مذهبی‌