کدام گرایش ایدئولوژی به شما نزدیک تر است

 (43کمونیست
 (35سوسیالیست
 (93سوسیال دموکراسی
 (62لیبرال
 (11سرمایه داری
 (3سرمایه داری افراطی
 (49ملی‌
 (7ملی‌ مذهبی‌